ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


ติดต่อเรา

 

        สนใจใช้บริการของ บรษัท โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

        สามารถติดต่อเราได้     ทางโทร  02-718-1263   ต่อ 123   หรือ  080-424-6668

         และทางอีเมล์   info@rochesterthai.com  

     

 

   สำหรับร้านค้าที่สนใจใช้บริการจากเรา  กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้       

   1.   ใช้บริการจาก  โรเชสเตอร์ 

   2.   สนใจต้องการนำไปทำเองที่ร้าน โรเชสเตอร์ ยินดีแนะนำความรู้ (สอน )ให้ โดยไม่คิดมูลค่า

                โปรดระบุความต้องการ  ข้อ 1  หรือ 2     

                กรอกข้อมูลตามรายการต่อไปนี้    (แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล   กำลังพัฒนา )   

         ชื่อ............    นามสกุล................     

         ชื่อสถานประกอบการ ..................... 

         ที่อยู่  ชื่ออาคาร ( ถ้ามี )................. 

         บ้านเลขที่  ................. 

         ตรอก/ซอย................... 

         ถนน....................... 

         แขวง/ตำบล................... 

         เขต/อำเภอ...................... 

         จังหวัด............................. 

         รหัสไปรษณีย์..................... 

         โทรศัพท์...........................  มือถือ.............................     

         อีเมล์ของท่าน...........................         

 

                เมื่อบริษัทได้รับแล้ว  พนักงานจะติดต่อกลับ     

       Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com